Huurovereenkomst boot –  Roeivereniging De Laak

Partij:                        ……………………………………………………                     Hierna te noemen huurder

Adres:                       ………………………………………………….

Vertegenwoordigd door:

Naam:                       ………………………………………………….

E-mail:                      ………………………………………………….

Telefoon:                 ………………………………………………….

Partij:                        Roeivereniging De Laak                                           Hierna te noemen verhuurder 

Adres:                       Binckhorstlaan 285, 2516 BC Den Haag

Vertegenwoordigd door:

Naam:                       ………………………………………………….

E-mail:                      ………………………………………………….

Telefoon:                 ………………………………………………….

Hierbij verklaren beide partijen de volgende overeenkomst aan te gaan:

 1. Verhuurder verklaart de onderstaande boot te verhuren: 

Naam:                                    ………………………………………………….

Type:                                      ………………………………………………….

Riemen:                                wel meeverhuurd / niet meeverhuurd

Toebehoren:                       …………………………………………………. / n.v.t.

Eigenaar:                              Roeivereniging De Laak 

Jaar van aanschaf:            ………… 
Jaar van aanschaf staat in het vlootoverzicht op het besloten deel van de website van verhuurder.

Nieuwwaarde:                    Boot: € …………,-                      Riemen: € …………,-
Nieuwwaardes: Wherry W2x+ € 16.500, C4x+ € 18.000, C2x+ € 15.000, Riem: € 365 per riem.
Dagwaarde:                         Boot: € …………,-                      Riemen: € …………,-
Dagwaarde op te vragen bij commissaris materiaal per whatsapp of e-mail.

 • Voor de periode van:  ………………………………………………… (DD – MM – JJJJ)
 • Ten behoeve van de wedstrijd, evenement of tocht: ………………………………………………….
 • De boot is door verhuurder verzekerd. Het eigen risico is € 500,-. De riemen zijn niet verzekerd.  
  De huurder is gedurende de verhuurperiode verantwoordelijk voor de verhuurde boot, riemen en toebehoren. 
 • Eventuele kleine schades aan de boot tot een maximumbedrag van de herstelkosten van € 100,-, die tijdens de gebruiksperiode ontstaan en die kunnen worden gevat onder normale gebruiksslijtage, zullen zo spoedig mogelijk worden gemeld aan de verhuurder. De kosten voor het verhelpen van deze schades zijn voor rekening van de verhuurder, mits deze het hiervoor genoemde bedrag van € 100,- niet te boven gaan. 
 • Eventuele schades aan de boot, riemen en toebehoren die tijdens de gebruiksperiode ontstaan en die niet kunnen worden gevat onder normale gebruiksslijtage, zullen zo spoedig mogelijk worden gemeld aan de verhuurder. De kosten voor het verhelpen van deze schades zijn voor rekening van de verhuurder. 
 1. De reparatie wordt uitgevoerd door een door de verhuurder gekozen partij. Deze partij zal maximaal €65/uur kosten exclusief de materialen.
 • Mocht de schade van dusdanige grootte zijn dat deze niet gerepareerd kan worden, zal de dagwaarde (punt 1) vergoed worden aan de verhuurder.
 • Als de huurder de schade op eigen gelegenheid heeft gerepareerd, zonder toestemming van de verhuurder, zal de reparatie opnieuw gedaan worden op kosten van de huurder.
 • Reparatie aan riemen alleen in overleg, indien niet reparabel, zullen deze volledig vervangen moeten worden.
 • De huurder zal de gehuurde boot niet doorverhuren en/of uitlenen aan derden.
 • De boot wordt door de huurder schoon opgeleverd.
 • De overdracht en oplevering vinden beiden plaats in de botenloods van de verhuurder. 
 1. Als er sprake is van transportkosten dan komen die voor rekening van de huurder. 

  Deze bedragen                                € …………,-. 
 1. De huurprijs is € 10,00 per plek (roei- en stuurplekken).

  De huurprijs bedraagt in totaal                  € …………,- 
 1. De kosten dienen zo snel mogelijk, maar uiterlijk drie dagen voor het begin van de huurperiode overgemaakt te zijn op het bankrekeningnummer 
  NL20 RABO 0131 7784 63 t.n.v. Roeivereniging de Laak.
 1. De verhuurder is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan goederen.
 1. De verhuurder blijft ten allen tijden eigenaar van de verhuurde boot. Indien de verhuurder de boot in een noodgeval nodig heeft, zal de boot worden geretourneerd en het resterende deel van de huur worden teruggestort.
 1. De huurder heeft de boot, riemen en eventuele toebehoren compleet en in goede staat ontvangen. Door de huurder geconstateerde gebreken bij aflevering zijn als volgt:

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
 1. Aanvullende afspraken 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Op dit contract is het Nederlands recht van toepassing. 

Aldus overeengekomen te Den Haag op ………………………………………………… (DD – MM – JJJJ)

 namens de huurdernamens de verhuurder
naam:………………………………………………….………………………………………………….
handtekening:………………………………………………….………………………………………………….