Veiligheidsplan –  Better safe than sorry!

Het veiligheidsplan zal nooit een garantie zijn om ongelukken te voorkomen. Roeiers nemen te allen tijde voor eigen rekening en op eigen risico deel aan de Haegsche Bluf Marathon (HBM).

Wel wordt getracht de te lopen risico’s te (onder‐) kennen en snel en doeltreffend op te kunnen treden als risicovolle situatie zich voordoen.

De te onderkennen risicofactoren zijn:

 • het verenigingsterrein,
 • het roeiwater,
 • obstakels in het water,
 • lage en smalle bruggen,
 • het weer,
 • de roeiers,
 • het roeimateriaal,
 • communicatie & organisatie, en
 • de aanwezige scheepvaart

In de ochtend zullen roeiers en roeimateriaal het terrein op‐ en afkomen. Auto’s en boottrailers worden geparkeerd (op aanwijzing van de parkeerwachters van de organisatie), begeleiders en mensen op fietsen komen aan of vertrekken weer. Mogelijke risico’s zijn kleine botsingen tussen auto’s, roeiers en/of fietsers.

Een EHBO‐trommel en EAD zijn op de Vereniging aanwezig. De inhoud van de EHBO trommel is vooraf gecontroleerd.

Op het roeiwater wordt in de ochtend gestart. De aanwijzingen van de ‘vlothond’ dienen strikt opgevolgd te worden. Deelnemers worden verondersteld over de benodigde techniek te beschikken om de boten veilig te water te laten en te starten. Objecten in het water kunnen de boten raken en deze mogelijk lek steken. Door beroepsvaart en snelle pleziervaart kunnen op het Rijn‐ Schiekanaal hoge golven zorgen voor binnenkomend water. Op het traject komen de roeiers lage en smalle bruggen tegen alsmede smalle vaarten waarbij met één riem aan bak‐ of stuurboord (Pieterburen) kan worden geroeid. Het traject is grotendeels per auto of fiets te volgen om waar nodig bijstand te kunnen verlenen. Op de routekaarten op basis van de waterkaarten staan de namen van de vaarten, de geroeide afstand en de belangrijkste wegen.

De stuurvrouw/man moet rekening houden met lage bruggen. De stuur zal zeer bijtijds alle gebruikelijke commando’s aan de mede‐roei(st)ers kenbaar maken, de vaart uit de boot halen en voorzichtig onder de lage brug door varen en waar nodig met handen of peddels de doorgang nemen. Het is verstandig om bij lage en/of smalle bruggen extra voorzichtig te zijn en altijd te gaan liggen (dus niet het hoofd in te trekken/ te bukken). Zo is de kans op ongelukken klein en kan ook eenvoudig geslipt worden.

Marathonroeiers moeten over een goede conditie beschikken. De deelnemers worden verondersteld bekend te zijn met de commando’s om een boot goed te kunnen besturen en vaarvoorschriften die gelden op open water waarop beroepsvaart actief is. Bij twijfel wordt van de deelnemers verwacht om vooraf bij de organisatie te informeren over de meest gangbare vaarregels en potentiële problemen die zich op de route kunnen voordoen.

De organiserende vereniging stelt dat een roeier die marathons roeit een beoordelingsvermogen over zichzelf heeft om gedurende de gehele dag te kunnen roeien en sturen. Alle leden van de deelnemende roeiploeg kunnen naar eigen inzicht in de loop van de dag een beslissing nemen om de bemensing in de boot zodanig aan te passen dat het medisch verantwoord blijft, of om desnoods de marathon te staken.

Het is zeer aan te bevelen dat elke roeier met medische klachten die de prestatie nadelig kunnen beïnvloeden, dit vooraf aangeeft bij de voorzitter van de organisator van de marathon en bij de ploeggenoten.

Van elke deelnemer wordt verwacht dat hij/zij voldoende eten en drinken aan boord meeneemt die gedurende de roeitocht (van minimaal 5 uur) nodig is. Bij warm weer moet extra water en bij slecht en koud weer extra kleding aan boord aanwezig zijn.

De weersituatie zal op de avond voorafgaand aan de marathon beoordeeld worden. Slechts in extreme situaties zal besloten worden de marathon geen doorgang te laten vinden. Dit zal uiterlijk de avond van de marathon om 19.00 uur op de website (hbm.rvdelaak.nl) en per e-mail kenbaar worden gemaakt.

Als voorzorg is een hitteplan opgesteld waar elke roeier zijn voordeel mee kan doen. Dit hitteplan staat onderaan dit veiligheidsplan.

Het roeimateriaal

Iedere boot dient goed en veilig uitgerust te zijn. Het is verplicht minimaal één pikhaak, peddel, hoosvat, landvast en werkende/geregistreerde mobiele telefoon aan boord te hebben. Een boegbal of bij wherry’s een ronde, niet puntige boeg dient aanwezig te zijn, het hielkoord dient de juiste lengte te hebben en juist bevestigd te zijn. Bij gebruik van flexheels op de voetenboorden dienen de hakken/ achterkant bij de schoenen dicht te zijn. Met open flexheels kan in verband met de veiligheid van de roeiers helaas niet gestart worden. De teams dienen ook voor leenboten zelf voor deze uitrusting te zorgen. Voor vertrek zal hierop gecontroleerd worden. Verder verdient het aanbeveling om een warme stuurjas of reddingsdeken voor de stuurman aan boord te hebben.

De route wordt via de website op meerdere manieren inzichtelijk gemaakt. Het wordt aangeraden dat alle deelnemers deze vooraf goed bestuderen. Tijdens de marathon is hier geen tijd voor. Voor gebruik tijdens de marathon wordt aan de captain van elke deelnemende boot een kaart met route en contactgegevens verstrekt.

Voorafgaand aan de marathon zal een stuurliedenvergadering worden gehouden voor de captains en roeiers van de deelnemende ploegen. Zaken rondom de route, veiligheid, bereikbaarheid van de organisatie, het weer en lastige punten in de route zullen hier worden toegelicht. Tegelijkertijd is het de verantwoordelijkheid van elke deelnemer om de route veilig af te leggen.

Problemen algemeen

Bij het ondervinden van een probleem, ongeacht de aard, wordt de captain of een van de roei(st)ers verzocht contact op te nemen met de HLM organisatie. De telefoonnummers staan op de routekaart.

Het is voor de organisatie noodzakelijk om te weten waar en welk probleem zich voordoet. Probeer op de verstrekte routekaart de locatie te vinden en deze door te geven.

Op het moment dat een probleem wordt gemeld zal in overleg met de HLM organisatie naar een passende oplossing worden gezocht. Er is een auto van de marathon organisatie inzetbaar om bijstand te verlenen indien dit nodig mocht zijn.

Problemen medisch

Bij een medisch noodgeval dien je het alarmnummer 112 te bellen. In geval van een medisch probleem wordt door de organisatie de beschikbare medisch onderlegde persoon geïnformeerd en verzocht in eerste instantie het probleem per telefoon te bespreken. Bij een situatie waarbij minimale verzorging is vereist zal de medische gekwalificeerde persoon naar de plek worden gebracht. 

Problemen technisch

Indien zich een technisch probleem aan boord voordoet die het roeien hindert of onmogelijk maakt, wordt de captain verzocht om met de organisatie contact op te nemen. De telefoonnummers staan op de routekaart. Aan de hand van de aard van het probleem zal naar een oplossing worden gezocht die kan variëren van advies, directe bijstand, tot het aanbrengen van onderdelen of vervoer van de gestrande boot terug naar RV De Laak.

De organisatie zal toezien op de algehele technische staat van de deelnemende boten alvorens aan de marathon kan worden deelgenomen. Bij het constateren van (ernstige) gebreken zal ter plekke, voor zover mogelijk, tot herstel worden overgegaan, anders volgt uitsluiting op kosten van deelnemers van de betreffende boot.

Eigen verantwoordelijkheid

Elke deelnemer is zelf geheel verantwoordelijk voor de eventuele kosten of vergoeding voor schade, beschadiging of verlies van boot of boten, persoonlijke goederen en materialen die toebehoren aan de deelnemer, andere deelnemers of toebehorend aan (eigen) vereniging. Daartegenover staat dat de organisatie de deelnemers, voor zover zij daartoe instaat en bij machte is, zal informeren over eventuele risico’s en problemen die de deelnemers tijdens de roeitocht kunnen tegenkomen.

De deelnemers dienen rekening te houden met de breedte van vaarten en kanalen, hoogte en breedte van bruggen alsmede de scheepvaart van beroeps‐ en pleziervaart op de vaarwegen van de marathon. In het bijzonder wordt de aandacht van de deelnemers gevraagd voor De Strijp (smal en veel waterplanten), het Rijn Schiekanaal (druk met beroeps‐ en pleziervaart), en de (lage) bruggen over de Nieuwe Vaart richting Poeldijk.

Ter ondersteuning zal de organisatie op diverse locaties langs de route haar vrijwilligers inzetten die de doorkomst van de deelnemende roeiboten aan de organisatie op De Laak doorgeven.

Communicatie & organisatie

Elke ploeg dient een telefoonnummer door te geven waar zij tijdens de marathon op bereikbaar is. Deze telefoon dient de hele dag goed hoorbaar te zijn en meteen beantwoord te worden. Het handigste is een waterdichte hoes bij de stuur. 

De organisatie is op meerdere telefoonnummers bereikbaar. Het betreft de wedstijdleiding en de voorzitter van de commissie. 

Er wordt een overzicht gemaakt met de namen, functies en standplaatsen van de vrijwilligers die worden ingezet tijdens de marathon. Samen met een routebeschrijving is dit op elke controlepost aanwezig.

Langs de route staan vrijwilligers op verschillende controleposten. Deze vrijwilligers nemen contact op met de organisatie Laak voor het doorgeven van de doorkomst van eerste en laatste deelnemende boot. Dit gebeurd bij voorkeur via de WhatsApp-groep.

Het evenement wordt aangemeld bij betrokken instanties en vaarweggebruikers.

Doorkomsttijden & controleposten

In verband met de veiligheid worden uiterste doorkomsttijden gehanteerd. Deze gelden voor zowel wedstrijd- als prestatieroeiers. Mist een ploeg een controlepost door materiaalpech, omdat men verdwaalt is, afwijkt van de route, te langzaam vaart of anderszins dan dient de ploeg meteen contact op te nemen met de organisatie. Dit geldt ook als men na 17:00 nog op het water is. 

Convenant ‘Veilig varen doen we samen’

De Laak heeft net als veel andere roeiverenigingen i.s.m. de provincie en de binnenvaart gedragsregels opgesteld om veilig het water op te kunnen. Deze staan hier.

Hitteplan

Als de weersverwachting hitte voorspelt geldt dit hitteplan. Vaak is het aan zee een stuk koeler, maar soms ook niet. Een marathon roeien in de hitte is goed mogelijk, mits je je goed voorbereidt. De tips gelden voor zowel de roeiers als de vrijwilligers!

Let op elkaar

Het belangrijkste advies is om goed op elkaar te letten. Je ploeggenoten ken je, dus als die anders reageren: vraag of er wat aan de hand is en hou ze in de gaten. Vraag bij twijfel door! Ook de vrijwilligers zullen vragen of het goed gaat. Neem de tijd voor ze (ook als je een wedstrijd roeit) en respecteer hun advies (het is maar een marathon).

Algemene tips

 • Ken je eigen grenzen. Geen medaille is misschien jammer, maar stop voordat je lichaam het laat afweten. Zorg voor jezelf, leg de boot veilig ergens neer, de rest regelen we later wel.
 • Bel bij calamiteiten 112 en informeer daarna zo snel mogelijk de wedstrijdleiding.
 • Start niet te snel zodat je lichaam aan de warmte kan wennen.
 • Als je goed eet en drinkt en weet wat je doet, is er niks aan de hand. Gewoon minder hard, minder gek en minder veel. 70% is snel genoeg.
 • Je kan jezelf koelen door je petje in (Vliet)water te dopen. Ook kun je je shirt nat maken. Een katoenen shirt koelt beter dan synthetisch.

Ooievaar met zonnebril

Kleding en bescherming

 • Smeer je goed en meerdere keren per dag in met een hoge factor zonnebrandcrème die UVB- en UVA-straling tegenhoudt.
 • Draag witte of lichtgekleurde kleding die de warmte het beste weerkaatst. Lange mouwen en broekspijpen beschermen je huid. Kleedt je dun en gebruik ‘ademende’ kleding.
 • Bescherm je hoofd en nek met een tropenpet, bandana, etc.
 • Draag een zonnebril om je ogen te beschermen tegen fel zonlicht.

Eten en drinken

 • Drink ongeveer 1,5 keer zoveel vocht als dat je zweet verliest (circa 1 liter per uur). Drink altijd grote slokken per keer. Als je te veel vocht verliest, is dat gevaarlijk.
 • Stop wat vaker voor een plaspauze, zodat je voldoende kunt blijven drinken (of voor de wedstrijdroeiers: neem een groot hoosvat mee 😉  Donkere urine wijst op uitdroging!
 • Water (hypotoon) is af te raden omdat het voor verdunning van het bloed zorgt. Om de energievoorraad, zout en mineralen op peil te houden, zijn isotone drankjes het beste.
 • Vergeet niet te eten, ook dat is belangrijk als je het de hele dag wilt volhouden.

Veel voorkomende warmte-aandoeningen

Kramp is een pijnlijke, onwillekeurige samentrekking van een spier. Kramp treedt meestal op in de spieren die tijdens het sporten het meest belast worden, zoals de kuit- of bovenbeenspieren. De meest voorkomende oorzaak van kramp is verlies van vocht en zouten. Je kunt bij opkomen van kramp de aangedane spier het beste even rustig losschudden of voorzichtig rekken. Het is verstandig direct een glas isotone sportdrank te drinken om de verloren mineralen en koolhydraten aan te vullen.

Een flauwte kan optreden direct nadat iemand gestopt is met een zware inspanning of wanneer iemand een tijd stil heeft gestaan in de zon. Het wordt veroorzaakt door een plotselinge bloeddrukdaling. Dit ontstaat wanneer het bloed zich verzamelt in de wijd openstaande bloedvaten in de benen, doordat het bloed niet meer tegen de zwaartekracht in wordt weggepompt door de samentrekkende kuitspieren.Leg bij een flauwte de persoon plat op zijn rug met zijn benen omhoog.    Laat de persoon, zodra deze weer hersteld is, in de koelte zitten en geef hem wat te drinken. Let op, bij oudere mensen moeten ook andere oorzaken van het flauwvallen uitgesloten worden, zoals bijvoorbeeld een hartritmestoornis.

Een zonnesteek treedt op wanneer de lichaamstemperatuur stijgt en uitdroging toeneemt, Extreme vermoeidheid, duizeligheid, hoofdpijn en extreem zweten zijn symptomen van een zonnesteek. Het hart moet bloed naar de huid pompen om het lichaam af te koelen, maar ook naar de hardwerkende spieren. Als dan ook nog eens de totale hoeveelheid bloed die rondgepompt wordt, is afgenomen door het vochtverlies van het zweten, daalt de bloeddruk en stijgt de hartslag, hetgeen klachten kan geven.    Behandeling bij een zonnesteek bestaat uit het stoppen met roeien, direct een glas isotone sportdrank drinken en het lichaam koelen met behulp van ijs in de liezen, onder de oksels en rond de hals.

Warmtebevanging of hyperthermie is een gevaarlijke, levensbedreigende toestand. Het is een stadium verder dan een zonnesteek. Bij aanblijven van de warmte en het vochtverlies neemt de circulatie van het bloed in de huid af ten gunste van de circulatie van het bloed naar de hersenen en inwendige organen. Je kan het merken aan een hete en droge huid, een snelle pols en een hoge lichaamstemperatuur (soms meer dan 41 graden). Soms is een sporter verward of vertoont irrationeel gedrag. Hyperthermie kan ook leiden tot stuiptrekkingen en fatale schade aan het zenuwstelsel en de inwendige organen.    Bij een warmtebevanging is het belangrijk het lichaam zo snel mogelijk te koelen en de speler snel vocht toe te dienen. Direct de ambulance bellen, want snel transport naar het ziekenhuis is noodzakelijk.

Download de EHBO-app van het Rode Kruis. Daarin wordt uitgelegd hoe jij jezelf of anderen kan helpen mocht dat nodig zijn. Zoek alvast op wat je moet doen bij flauwte, zonnesteek en warmtebevanging.

Samengevat in een handige tabel

signalendoen
Kramprustig losschudden of voorzichtig rekkenglas isotone sportdrank drinken om de verloren mineralen en koolhydraten aan te vullen
Flauwte bleek worden, geeuwen en zwetenLeg bij een flauwte de persoon plat op zijn rug met zijn benen omhoog. Laat de persoon, zodra deze weer hersteld is, in de koelte zitten en geef hem wat te drinken
Zonnesteek bleek zien, gloeiende huid en/of extreem zweten, extreme vermoeidheid, duizeligheid, hoofdpijn, brakenstoppen met sportendirect een glas isotone sportdrank drinken lichaam koelen met behulp van ijs in de liezen, onder de oksels en rond de hals
Warmte bevanging stadium verder dan een zonnesteek. Hete en droge huid, snelle pols en hoge lichaamstemperatuur (soms > 41 graden). Soms verward of irrationeel gedrag vertonend. Ook kunnen stuiptrekkingen optreden en fatale schade aan het zenuwstelsel en de inwendige organen.lichaam zo snel mogelijk koelen de sporter snel vocht toe dienen direct de ambulance bellen, want snel transport naar het ziekenhuis is noodzakelijk

Bij het opstellen van dit hitteplan is dankbaar gebruik gemaakt van informatie van het Rode Kruis en de Nederlandse sportartsen.

Terug naar de algemene informatie pagina.

Logo klein